پیمان ابوالبشری/ استادیار دانشگاه نیشابور

مهدی اسلامی/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

محمدجعفر اشکواری/ استادیار دانشگاه زنجان

حسن امینی/ استادیار دانشگاه تهران

محمدحسن بهنام فر/ استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین

فرهاد پروانه/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه

حسن تلاشان/ دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

محمدعلی چلونگر/ استاد دانشگاه اصفهان/ Publons

امیر دهقان نژاد/ دکتری تاریخ علم و مدرس دانشگاه/Publons

محمد دهقانی/ استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

حبیب زمانی محجوب/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)/ Publons

مرتضی شیرودی/ دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)/ Publons

آرمان فروهی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

علی اکبر کجباف/ استاد دانشگاه اصفهان

اسداللّه کرد فیروزجائی/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)/ Publons

فرشاد کرم زاده/ دکتری تاریخ علم و مدرس دانشگاه/ Publons

لیلا محمدی/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان/ Publons

مهدی محمدی/ استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

امید مسعودی فر/ استادیار دانشگاه پیام نور/ Publons

مجید منهاجی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

سید رضا مهدی نژاد/ استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه/ Publons

علی نجات بخش اصفهانی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)

رسول نوروزی فیروز/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی