مدیر مسئول


حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدجمال الدین میرمحمدی استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

  • seyed.jamalaldingmail.com

سردبیر


دکتر مرتضی شیرودی دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نقی امیری استاد دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن تلاشان دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی چلونگر استاد دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر کجباف استاد دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نجات بخش اصفهانی دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی شیرودی دانشیار مرکر پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Ahmed Djebbar professeur émérite d’histoire mathématiques à l’université des sciences et technologies de Lille1 Farance

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Kamaruzaman bin Yusoff Professor, Islamic civilization and Middle Eastern Studies, Universitiy Teknologi Malaysia (UTM)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی استاد دانشگاه نجف اشرف

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار استاد دانشگاه کوفه

دبیر تخصصی


دکتر حبیب زمانی محجوب استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

دبیر اجرایی


دکتر آرمان فروهی دکتری تاریخ اسلام

  • arman.forouhiyahoo.com