نشریه علمی علم و تمدن در اسلام، با هدف تلاش و فعالیت علمی برای پرکردن خلاء پژوهشی در زمینه مطالعات  تمدن اسلامی، منتشر می شود. دایره و محدوده مطالعات، پژوهش های تمدنی است و نیز، قلمرو و گستره زمانی تمدن اسلامی با تاکید بر تمدن های شرق جهان اسلام از بعثت پیامبر اکرم(ص) آغاز می شود و به عصر حاضر پیوند می خورد.

نشریه علمی علم و تمدن در اسلام با صاحب امتیازی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص) منتشر می شود. این مرکز، در جلسه 29/11/1396 به تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و مجوز فعالیت آن طی نامه شماره 310408/3 مورخ 27/12/1396 ابلاغ گردید. این مرکز در تاریخ 17/9/1397 به شماره 2345 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تأیید گردید.