نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

سحر عدنان خلیفه نویسنده مشهور و مسلمان فلسطینی به عنوان یکی از پرچمداران نویسندگی عرب و فلسطین است. او با پرداختن به مضامینی چون زن شرقی و فلسطینی و همچنین مفاهیم گسترده وطن و پایداری در مقابل ظلم و اشغال بر فرهنگ اصیل اسلامی و مذهبی و در عین حال شرقی تاکید دارد. در آثار او چیستی انسان عربی و فلسطینی و نیز شناخت و تعریف زن به عنوان مهم­ترین جلوه­های هویت شناخته می­شوند. زن شرقی و فلسطینی چهره­های مختلف مثبت و منفی دارد که به همان میزان هویت خود را نشان می­دهد و نیز هنگامی که به وطن و پایداری می­پردازد جز در خدمت هویت ملی گام برنداشته است. در این جستار چگونگی جلوه­های هویتی یاد شده مورد بررسی قرار می­گیرد. این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی تهیه و تدوین گردیده است و در عین حال با روش کتابخانه­ای و مراجعه به اسناد و مدارک معتبر تلاش می­نماید داده­های مورد نظر را تنظیم نماید. با نقد و بررسی آثار سحر خلیفه یافته­ها بیانگر آنست که به­رغم تحصیل در ممالک غربی هرگز از تمدن و فرهنگ اسلامی و شرقی خود دوری نگزیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Manifestation of the themes of Islamic-Eastern culture in Sahar Khalifa novels

نویسندگان [English]

  • mansour nikpanah 1
  • ahmadnoor vahidi 2
  • Ali Khatibi 3

1 Associate Professor of Persian Language and Literature Saravan Higher Education Complex, Saravan, Iran.

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Saravan Higher Education Complex, Saravan, Iran.

3 PhD Student in Arabic Language and Literature, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Sahar Adnan Khalifa is a well-known Palestinian Muslim writer as one of the flagships of Arab and Palestinian writing. By addressing issues such as Eastern and Palestinian women, as well as the broad concepts of homeland and resilience against oppression and occupation, she emphasizes the original Islamic and religious culture, as well as the East. In his works, what is the Arab and Palestinian man as well as the recognition and definition of women are known as the most important manifestations of identity. Eastern and Palestinian women have different positive and negative faces that show their identity to the same extent, and also when it comes to homeland and stability, she has not taken any steps except in the service of national identity. This paper examines how these identities manifest. This article has been prepared and compiled in a descriptive and analytical manner, and at the same time, it tries to regulate the desired data by using the library method and referring to valid documents. Criticizing the works of Sahar Khalifa, the findings show that despite studying in Western countries, he has never distanced himself from his Islamic and Eastern civilization and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahar Khalifa
  • culture
  • Civilization
  • Stability
  • Homeland