نظام سازی، نهاد سازی و تمدن نوین اسلامی
نظام سازی، نهاد سازی و تمدن نوین اسلامی

علی الهامی؛ خدیجه سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، ، صفحه 128-146

چکیده
  نظام سازی اسلامی به معنای برساخت مبانی،اصول و اهداف دینی در حکومتی تازه است که به سرعت و در پی انقلاب، شکل می گیرد اما بقای آن، به تأسیس و تداوم نهادهای سه گانه مذهبی در بخش های اجرا،قضا و تقنین و ایجاد ...  بیشتر