هستی شناسی توحیدی قرآن و نقش آن در تمدن‌ سازی تربیت محور
هستی شناسی توحیدی قرآن و نقش آن در تمدن‌ سازی تربیت محور

بی بی حکیمه حسینی؛ حسنعلی رضی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 106-126

چکیده
  تمدن‌سازی نوین اسلامی یکی از مهم ترین گفتمان‏های نوظهور در دوران معاصر است که در پی نهضت‌های اسلامی، جنبش بیداری اسلامی و شکست و رسوایی مکاتب مادی، اذهان متفکران اسلامی را به خود جلب نموده است. با ...  بیشتر